پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B18-97-674135
دوره نرم افزار دفتر کل راهکاران
0 ساعت
از 97/04/10
تا 97/04/26
شهریه : ۳,۹۰۰,۰۰۰
ارزش افزوده : ۳۵۱,۰۰۰
قابل پرداخت : 4,251,000
۱۰فارس ثبت نام
ثبت نام
B8-97-674180
دوره انبار راهکاران
24 ساعت
از 97/04/10
تا 97/06/04
شهریه : ۴,۰۳۶,۶۹۸
ارزش افزوده : ۳۶۳,۳۰۲
قابل پرداخت : 4,400,000
۱۰اصفهان ثبت نام
ثبت نام
B18-97-674138
دوره نرم افزار حقوق و دستمزد
32 ساعت
از 97/04/17
تا 97/05/16
شهریه : ۶,۰۰۰,۰۰۰
ارزش افزوده : ۵۴۰,۰۰۰
قابل پرداخت : 6,540,000
۱۰فارس ثبت نام
ثبت نام
B18-97-674137
دوره جبران خدمات راهکاران
16 ساعت
از 97/04/18
تا 97/05/18
شهریه : ۴,۸۰۰,۰۰۰
ارزش افزوده : ۴۳۲,۰۰۰
قابل پرداخت : 5,232,000
۱۰فارس ثبت نام
ثبت نام
B18-97-674158
دوره انبار و لجستيک راهکاران
24 ساعت
از 97/05/06
تا 97/06/14
شهریه : ۵,۲۰۰,۰۰۰
ارزش افزوده : ۴۶۸,۰۰۰
قابل پرداخت : 5,668,000
۱۰فارس ثبت نام
ثبت نام
B18-97-674140
دوره نرم افزار انبار و حسابداری انبار
30 ساعت
از 97/05/21
تا 97/06/25
شهریه : ۶,۰۰۰,۰۰۰
ارزش افزوده : ۵۴۰,۰۰۰
قابل پرداخت : 6,540,000
۱۰فارس ثبت نام
ثبت نام
B18-97-674157
دوره نرم افزار حسابداری
27 ساعت
از 97/05/21
تا 97/06/14
شهریه : ۵,۲۰۰,۰۰۰
ارزش افزوده : ۴۶۸,۰۰۰
قابل پرداخت : 5,668,000
۱۰فارس ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۷ ردیف