پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B0-96-669951
خودآموز نرم افزار انبار و حسابداري انبار
20 ساعت

قابل پرداخت : 800,000
۴۵مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B20-96-671609
دوره دریافت و پرداخت راهکاران
20 ساعت

شهریه : ۳,۸۵۳,۲۱۱
ارزش افزوده : ۳۴۶,۷۸۸
قابل پرداخت : 4,199,999
۳خوزستان ثبت نام
ثبت نام
B5-96-671996
دوره حقوق ودستمزد
10 ساعت

قابل پرداخت : 1,000,000
۱۱تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-672034
دوره انباروحسابداری انبار راهکاران
6 ساعت

قابل پرداخت : 2,300,000
۹تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-672530
خودآموز مالیات بر ارزش افزوده
5 ساعت

قابل پرداخت : 750,000
۳۲تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-672648
کارگاه تهیه صورت های مالی
24 ساعت

قابل پرداخت : 3,600,000
۵تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-672748
بسته خودآموز نرم افزار سپيدار
32 ساعت

قابل پرداخت : 1,700,000
۷تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-672750
خودآموز نرم افزار حسابداري مالي
20 ساعت

قابل پرداخت : 700,000
۶تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-672751
خودآموز نرم افزار انبار و حسابداري انبار
20 ساعت

قابل پرداخت : 800,000
۱۳تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-672767
دوره کاوشگر راهکاران
8 ساعت

قابل پرداخت : 1,000,000
۴۹تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۵۱ ردیف