پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B5-97-673874
دوره جامع پرورش کارشناس حسابداری
152 ساعت

قابل پرداخت : 26,500,000
۳۰تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-674088
جامع پرورش کمک حسابدار بدون مفاهیم مالی
133 ساعت

قابل پرداخت : 16,500,000
۱۳تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-674904
کتاب اصول حسابداری ۱
0 ساعت

قابل پرداخت : 180,000
۱۱تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-674905
کتاب حسابداری میانه ۱
0 ساعت

قابل پرداخت : 180,000
۱۶تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-675174
کتاب مفاهیم مدیریت دارایی
0 ساعت

قابل پرداخت : 150,000
۴تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-675175
رایانه کار مالی سپیدار
0 ساعت

قابل پرداخت : 350,000
۶تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-675192
کتابکار دریافت و پرداخت راهکاران
0 ساعت

قابل پرداخت : 450,000
۳تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-675193
کتابکار کارگزینی راهکاران
0 ساعت

قابل پرداخت : 300,000
۷تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-675298
کتابکار انبار و حسابداری انبار راهکاران
0 ساعت

قابل پرداخت : 350,000
۳تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-675354
کتابکار دفترکل راهکاران
0 ساعت

قابل پرداخت : 350,000
۴تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۰۶ ردیف