در صورتیکه از مشتریان شرکت همکاران سیستم هستید، کلاس های نوع مشتریان را انتخاب نمایید.

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B0-03-698568
کتابکار دریافت و پرداخت راهکاران
مهلت ثبت نام :
کتاب 1 ساعت
48تهران
1,700,000
ثبت نام
B0-03-698630
خودآموز کارگزینی راهکاران (کتاب الکترونیکی+آموزش الکترونیکی+دسترسی به نرم افزار)
مهلت ثبت نام :
الکترونیکی 2 ساعت
50تهران
8,500,000
ثبت نام
B0-03-699003
دوره دریافت و پرداخت راهکاران
آزاد-نمایندگان-الکترونیکی
مهلت ثبت نام :
الکترونیکی 4 ساعت
15نمایندگان ابری
رایگان
ثبت نام
B33-03-698927
دوره دفترکل راهکاران
الکترونیکی-آزاد نمایندگان
مهلت ثبت نام :
الکترونیکی 3 ساعت
15نمایندگان ابری
رایگان
ثبت نام
B33-03-698940
دوره انبار و حسابداری انبار راهکاران
آزاد-نمایندگان-الکترونیکی
مهلت ثبت نام :
الکترونیکی 12 ساعت
12نمایندگان ابری
رایگان
ثبت نام
B33-03-698945
دوره فروش داخلی راهکاران
آزاد-نمایندگان-الکترونیکی
مهلت ثبت نام :
الکترونیکی 4 ساعت
17نمایندگان ابری
رایگان
ثبت نام
B33-03-698958
دوره کارگزینی و جبران خدمات راهکاران
آزاد-نمایندگان-الکترونیکی
مهلت ثبت نام :
الکترونیکی 15نمایندگان ابری
رایگان
ثبت نام
B5-02-693933
دوره جامع پرورش کمک حسابدار (بدون مفاهیم مالی)
مهلت ثبت نام :
الکترونیکی 27 ساعت
50تهران
16,500,000
ثبت نام
B5-02-697543
دوره جامع پرورش کمک حسابدار (با مفاهیم مالی)
مهلت ثبت نام :
آنلاین 133 ساعت
50تهران
61,000,000
ثبت نام
B5-02-698562
کارگاه رزومه نویسی
ارسال تهران
مهلت ثبت نام :
کتاب 1 ساعت
96تهران
300,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳۵۱ ردیف