پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B5-96-672648
کارگاه تهیه صورت های مالی
24 ساعت

قابل پرداخت : 3,600,000
۵تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-672748
بسته خودآموز نرم افزار سپيدار
32 ساعت

قابل پرداخت : 1,700,000
۷تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-672750
خودآموز نرم افزار حسابداري مالي
20 ساعت

قابل پرداخت : 700,000
۶تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-672751
خودآموز نرم افزار انبار و حسابداري انبار
20 ساعت

قابل پرداخت : 800,000
۱۳تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-672767
دوره کاوشگر راهکاران
8 ساعت

قابل پرداخت : 1,000,000
۴۹تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-672976
دوره دفتر کل راهکاران
3 ساعت

قابل پرداخت : 1,300,000
۹تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-673036
دوره تدارکات راهکاران
5 ساعت

قابل پرداخت : 1,800,000
۱۹تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-673105
خودآموز دفترکل راهکاران
3 ساعت

قابل پرداخت : 1,500,000
۱۸تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-673115
خودآموز انبار و حسابداری انبار راهکاران
5 ساعت

قابل پرداخت : 2,450,000
۱۸تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-96-673116
خودآموز دریافت و پرداخت راهکاران
5 ساعت

قابل پرداخت : 1,900,000
۱۸تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۶۹ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی