پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B5-98-677064
بسته خودآموز نرم افزار سپیدار
9 ساعت

قابل پرداخت : 2,000,000
2تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-677100
بسته جامع پرورش کمک حسابدار با مفاهیم مالی
195 ساعت

قابل پرداخت : 28,500,000
تکمیل ظرفیتتهران(مدیریت آزاد)
B5-98-677348
بسته جامع پرورش کارشناس حسابدار با مفاهیم مالی
178 ساعت

قابل پرداخت : 34,950,000
6تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-677061
خودآموز دفترکل راهکاران
3 ساعت

قابل پرداخت : 2,100,000
13تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-678078
خودآموز کارگزینی راهکاران
12 ساعت

قابل پرداخت : 1,750,000
13تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B0-98-677070
خودآموز جبران خدمات راهکاران
3 ساعت

قابل پرداخت : 2,100,000
21تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-677340
خودآموز انبار و حسابداری انبار راهکاران
12 ساعت

قابل پرداخت : 2,950,000
22تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-678357
کتابکار دفترکل راهکاران
0 ساعت

قابل پرداخت : 480,000
4تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-680062
کتابکار دفترکل راهکاران
0 ساعت

قابل پرداخت : 480,000
تکمیل ظرفیتتهران(مدیریت آزاد)
B5-98-680061
دوره بهاي تمام شده راهكاران
الکترونیکی
5 ساعت

قابل پرداخت : 2,500,000
14تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۸۹ ردیف