پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B5-98-677340
خودآموز انبار و حسابداری انبار راهکاران
12 ساعت

قابل پرداخت : 2,950,000
۶تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-678299
دوره تدارکات راهکاران
4 ساعت

قابل پرداخت : 1,800,000
۶تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-678303
دوره کارگزینی راهکاران
الکترونیکی
2 ساعت

قابل پرداخت : 1,100,000
۵تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-678298
دوره انبار و حسابداری انبار راهکاران
الکترونیکی
12 ساعت

قابل پرداخت : 2,300,000
۵تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B0-98-677882
کتابکار حقوق و دستمزد
0 ساعت

قابل پرداخت : 250,000
۶تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-677102
بسته جامع پرورش کارشناس حسابدار بدون مفاهیم مالی
118 ساعت

قابل پرداخت : 27,500,000
۶تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-678247
نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار
تعداد بالا
0 ساعت

قابل پرداخت : 7,800,000
۳تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-678302
دوره فروش راهکاران
الکترونیکی
12 ساعت

قابل پرداخت : 2,300,000
۵تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-677430
کتابکار انبار و حسابداری انبار راهکاران
0 ساعت

قابل پرداخت : 350,000
۴۳تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-677206
خودآموز فروش راهکاران
12 ساعت

قابل پرداخت : 2,700,000
۱۲تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲۰۳ ردیف