پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B0-97-673503
خودآموز نرم افزار انبار و حسابداري انبار
20 ساعت

قابل پرداخت : 800,000
۸تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B0-97-673791
دوره دفتر کل راهکاران
4 ساعت

قابل پرداخت : 1,300,000
۱۸تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B0-97-673935
دوره حقوق و دستمزد
5 ساعت

قابل پرداخت : 1,000,000
۱۹تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-673448
بسته خودآموز نرم افزار سپيدار
5 ساعت

قابل پرداخت : 1,800,000
۱تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-673544
رایانه کار مالی سپیدار
0 ساعت

قابل پرداخت : 300,000
۳۱تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-673551
کتابکار دفترکل راهکاران
0 ساعت

قابل پرداخت : 350,000
۲۵تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-673552
کتابکار دریافت و پرداخت راهکاران
0 ساعت

قابل پرداخت : 450,000
۲۶تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-673553
کتابکار کارگزینی راهکاران
0 ساعت

قابل پرداخت : 300,000
۱۳تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-673558
کتابکار حسابداری مالی همکاران سیستم
0 ساعت

قابل پرداخت : 220,000
۱۷تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-97-673592
خودآموز دریافت و پرداخت راهکاران
0 ساعت

قابل پرداخت : 1,900,000
۱۶تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۴۵ ردیف