پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B0-97-675406
دوره پورسانت فروش راهکاران
16 ساعت

قابل پرداخت : 5,900,000
۸مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-96-669696
دوره حقوق و دستمزد
20 ساعت

قابل پرداخت : 1,000,000
۱۶مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-96-669707
دوره دفتر كل راهكاران
5 ساعت

قابل پرداخت : 1,500,000
۱۶مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-673049
دوره صورت مالی راهکاران
8 ساعت

قابل پرداخت : 3,700,000
۱۰مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-675260
دوره فروش داخلی
5 ساعت

قابل پرداخت : 700,000
۴مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-675328
دوره دفتر كل راهكاران
24 ساعت
از 97/09/29
تا 97/10/14
قابل پرداخت : 5,500,000
۵مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-675710
استخدام موفق
8 ساعت
از 97/09/29
تا 97/09/30
قابل پرداخت : 3,000,000
۱۰مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-675375
دوره اکسل مقدماتی
15 ساعت
از 97/09/30
تا 97/10/14
قابل پرداخت : 2,400,000
۱۰مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-675970
دوره فرم ساز و ERA
44 ساعت
از 97/10/01
تا 97/10/05
قابل پرداخت : 19,000,000
۵مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-675921
دوره دفتر كل راهكاران
24 ساعت
از 97/10/03
تا 97/10/15
قابل پرداخت : 5,500,000
۵مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۶۰ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی