پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B6-96-669696
دوره حقوق و دستمزد
20 ساعت

قابل پرداخت : 1,000,000
۱۷مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-96-669707
دوره دفتر كل راهكاران
1440 ساعت

قابل پرداخت : 1,500,000
۴۵مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-96-670020
خودآموز نرم افزار حسابداری مالی
20 ساعت

قابل پرداخت : 700,000
۱۸مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-96-672876
خودآموز دفترکل راهکاران
4 ساعت

قابل پرداخت : 1,500,000
۱۸مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-673049
دوره صورت مالی راهکاران
8 ساعت

قابل پرداخت : 3,700,000
۸مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-673050
دوره تسهیلات مالی راهکاران
4 ساعت

قابل پرداخت : 1,750,000
۹مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-674010
دوره دفتر كل راهكاران
24 ساعت
از 97/04/02
تا 97/04/13
قابل پرداخت : 4,900,000
۱۰مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-674030
دوره دریافت و پرداخت راهکاران
20 ساعت
از 97/04/02
تا 97/04/11
قابل پرداخت : 5,500,000
۹مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-674039
دوره جبران خدمات راهكاران
24 ساعت
از 97/04/02
تا 97/04/13
قابل پرداخت : 6,000,000
۶مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-674036
دوره انبار و حسابداري انبار راهكاران
32 ساعت
از 97/04/03
تا 97/05/07
قابل پرداخت : 6,500,000
۱۰مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۶۷ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی