پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B6-96-669696
دوره حقوق و دستمزد
20 ساعت

قابل پرداخت : 1,000,000
۱۶مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-96-669707
دوره دفتر كل راهكاران
0 ساعت

قابل پرداخت : 1,500,000
۴۵مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-673049
دوره صورت مالی راهکاران
8 ساعت

قابل پرداخت : 3,700,000
۸مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-673050
دوره تسهیلات مالی راهکاران
4 ساعت

قابل پرداخت : 1,750,000
۱۰مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-674595
خودآموز جبران خدمات راهکاران
0 ساعت

قابل پرداخت : 1,600,000
۹مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-674210
دوره کارگزینی راهکاران
16 ساعت
از 97/07/01
تا 97/07/10
قابل پرداخت : 6,500,000
۸مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-674973
دوره جبران خدمات راهكاران
24 ساعت
از 97/07/03
تا 97/07/22
قابل پرداخت : 6,000,000
۱۱مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-674968
دوره دریافت و پرداخت راهکاران
20 ساعت
از 97/07/04
تا 97/07/18
قابل پرداخت : 5,500,000
۱۳مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-674463
کارگاه تجزیه و تحلیل صورت های مالی
12 ساعت
از 97/07/06
تا 97/07/13
قابل پرداخت : 3,000,000
۱۰مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-674962
دوره دفتر كل راهكاران
24 ساعت
از 97/07/07
تا 97/07/18
قابل پرداخت : 4,900,000
۱۲مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴۰ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی