پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B6-95-667837
دوره سفارشات خارجي
20 ساعت

قابل پرداخت : 4,000,000
۹مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-95-668895
دوره منابع انسانی (ماژول پایه )
20 ساعت

قابل پرداخت : 4,000,000
۱۴مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-95-669094
دوره دریافت و پرداخت راهکاران
20 ساعت

قابل پرداخت : 4,700,000
۹مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-95-669098
دوره انبار و حسابداري انبار راهكاران
24 ساعت

قابل پرداخت : 4,900,000
۸مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-96-669696
دوره حقوق و دستمزد
20 ساعت

قابل پرداخت : 1,000,000
۱۷مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-96-669707
دوره دفتر كل راهكاران
1440 ساعت

قابل پرداخت : 1,500,000
۴۶مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-96-669972
دوره صورت مالی راهکاران
8 ساعت

قابل پرداخت : 3,700,000
۱۱مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-96-670020
خودآموز نرم افزار حسابداری مالی
20 ساعت

قابل پرداخت : 700,000
۴۸مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-96-671439
کارگاه تجزیه و تحلیل صورت های مالی
12 ساعت

قابل پرداخت : 3,000,000
۸مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-96-671603
دوره منابع انسانی (ماژول پایه )
8 ساعت

قابل پرداخت : 4,200,000
۱۰مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۸۱ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی