4261641 پرتال موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

پرتال موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B8-99-682501
دوره دفترکل راهکاران
18 ساعت
از 99/09/13
تا 99/09/28
شهریه : 6,330,276
ارزش افزوده : 569,724
قابل پرداخت : 6,900,000
تکمیل ظرفیتاصفهان
B13-99-682591
دوره دفترکل راهکاران
0 ساعت
از 99/09/13
تا 99/09/28
شهریه : 6,330,276
ارزش افزوده : 569,724
قابل پرداخت : 6,900,000
2مازندران ثبت نام
ثبت نام
B11-99-682587
نرم افزار دفترکل راهکاران
18 ساعت
از 99/09/15
تا 99/09/26
شهریه : 6,900,000
ارزش افزوده : 621,000
قابل پرداخت : 7,521,000
1هرمزگان ثبت نام
ثبت نام
B11-99-682589
دوره جبران خدمات راهکاران
18 ساعت
از 99/09/18
تا 99/10/07
شهریه : 8,000,000
ارزش افزوده : 720,000
قابل پرداخت : 8,720,000
2هرمزگان ثبت نام
ثبت نام
B8-99-682498
دوره جبران خدمات راهکاران
18 ساعت
از 99/09/18
تا 99/10/07
شهریه : 7,339,450
ارزش افزوده : 660,550
قابل پرداخت : 8,000,000
تکمیل ظرفیتاصفهان
B11-99-682461
دوره فرم ساز و ERA راهکاران
40 ساعت
از 99/09/22
تا 99/10/20
شهریه : 14,000,000
ارزش افزوده : 1,260,000
قابل پرداخت : 15,260,000
1هرمزگان ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۶ ردیف