پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B11-98-678452
دوره گزارش فصلی
کارگاه خرید و فروش فصلی در راهکاران
2 ساعت
از 98/06/15
تا 98/06/22
رایگان
۸هرمزگان ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف