پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B6-97-676159
کتابکار تدارکات راهکاران
0 ساعت

قابل پرداخت : 550,000
30تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-677061
خودآموز دفترکل راهکاران
3 ساعت

قابل پرداخت : 2,100,000
13تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-677062
خودآموز دریافت و پرداخت راهکاران
5 ساعت

قابل پرداخت : 2,700,000
3تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-677064
بسته خودآموز نرم افزار سپیدار
9 ساعت

قابل پرداخت : 2,000,000
2تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-677069
خودآموز دارایی ثابت راهکاران
6 ساعت

قابل پرداخت : 2,300,000
4تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B0-98-677070
خودآموز جبران خدمات راهکاران
3 ساعت

قابل پرداخت : 2,100,000
21تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-677099
بسته جامع پرورش کمک حسابدار بدون مفاهیم مالی
135 ساعت

قابل پرداخت : 20,600,000
5تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-677100
بسته جامع پرورش کمک حسابدار با مفاهیم مالی
195 ساعت

قابل پرداخت : 28,500,000
تکمیل ظرفیتتهران(مدیریت آزاد)
B5-98-677102
بسته جامع پرورش کارشناس حسابدار بدون مفاهیم مالی
118 ساعت

قابل پرداخت : 27,500,000
10تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
B5-98-677201
خودآموز تدارکات راهکاران
8 ساعت

قابل پرداخت : 2,500,000
-2تهران(مدیریت آزاد) ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۶۷ ردیف