پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B6-98-679708
دوره اسناد تجاری در تدارکات راهکاران
8 ساعت
از 98/12/11
تا 98/12/13
قابل پرداخت : 9,000,000
1مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-679745
دوره فروش راهکاران
24 ساعت
از 98/12/12
تا 98/12/21
قابل پرداخت : 10,000,000
تکمیل ظرفیتمدیریت مشتری
B6-98-677322
دوره ماژول پذیرش و توزین راهکاران
8 ساعت
از 98/12/14
تا 98/12/21
قابل پرداخت : 5,000,000
9مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-677959
کارگاه آموزشی عملیات پایان سال جبران خدمات راهکاران
کارگاه تخصصی مشتریان
8 ساعت
از 98/12/15
تا 98/12/15
قابل پرداخت : 2,900,000
17مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-675409
دوره مدیریت اطلاعات جغرافیایی (GIS) راهکاران
2 ساعت
از 98/12/15
تا 98/12/15
قابل پرداخت : 5,000,000
8مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-675412
دوه مدیریت ظروف امانی راهکاران
2 ساعت
از 98/12/15
تا 98/12/15
قابل پرداخت : 5,000,000
8مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-679398
علم داده و یادگیری ماشین در پایتون
16 ساعت
از 98/12/15
تا 98/12/23
قابل پرداخت : 7,100,000
10مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-679639
دوره دریافت و پرداخت راهکاران
20 ساعت
از 98/12/15
تا 98/12/23
قابل پرداخت : 9,000,000
تکمیل ظرفیتمدیریت مشتری
B6-98-679994
آزمون فروش داخلی راهکاران
4 ساعت
از 98/12/15
تا 98/12/15
قابل پرداخت : 1,000,000
تکمیل ظرفیتمدیریت مشتری
B6-98-680006
آزمون فروش داخلی راهکاران
3 ساعت
از 98/12/15
تا 98/12/15
قابل پرداخت : 1,000,000
تکمیل ظرفیتمدیریت مشتری
۱ تا ۱۰ از ۱۹ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی