پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B6-98-677909
انبار و حسابداری انبار راهکاران
32 ساعت
از 98/06/05
تا 98/06/26
قابل پرداخت : 10,000,000
۸مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-677753
دوره دریافت و پرداخت راهکاران
20 ساعت
از 98/06/05
تا 98/06/31
قابل پرداخت : 9,000,000
۹مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-674279
دوره خدمات الکترونیکی مشتری راهکاران
8 ساعت
از 98/06/05
تا 98/06/12
قابل پرداخت : 5,000,000
۶مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-677487
دوره‌ی پیشرفته SQL SERVER ۲۰۱۶ Design Quering
36 ساعت
از 98/06/05
تا 98/09/03
قابل پرداخت : 7,100,000
۷مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-678318
دوره جبران خدمات راهكاران
24 ساعت
از 98/06/06
تا 98/06/16
قابل پرداخت : 9,000,000
۵مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-677820
دوره کارگزینی راهکاران
16 ساعت
از 98/06/06
تا 98/06/13
قابل پرداخت : 10,000,000
۵مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-677954
دوره گزارش انبار راهکاران
کارگاه تخصصی مشتریان
5 ساعت
از 98/06/07
تا 98/06/07
قابل پرداخت : 1,900,000
۲۰مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-673049
دوره صورت مالی راهکاران
8 ساعت
از 98/06/07
تا 98/06/08
قابل پرداخت : 7,000,000
۱۰مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-677964
کارگاه فروش داخلی راهکاران
کارگاه تخصصی مشتریان
5 ساعت
از 98/06/07
تا 98/06/07
قابل پرداخت : 1,900,000
۱۴مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-674409
دوره موبایل سرویس پخش راهکاران
توزیع و وصول فروش گرم
8 ساعت
از 98/06/07
تا 98/06/08
قابل پرداخت : 7,000,000
۹مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۵۴ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی