پرتال آموزش موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
B6-98-677884
دوره گردش کار راهکاران
32 ساعت
از 98/07/25
تا 98/08/03
قابل پرداخت : 23,000,000
۱مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-678916
دوره فروش صادراتی راهکاران
تجارت صنعت خلیج فارس
16 ساعت
از 98/07/25
تا 98/07/26
قابل پرداخت : 10,000,000
۵مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-678861
دوره جبران خدمات راهكاران
24 ساعت
از 98/07/25
تا 98/08/09
قابل پرداخت : 9,000,000
۷مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-678789
دوره فروش راهکاران
24 ساعت
از 98/07/28
تا 98/08/19
قابل پرداخت : 10,000,000
۶مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-679029
دوره گزارش انبار راهکاران
خصوصی شرکت GTA
5 ساعت
از 98/07/28
تا 98/07/28
قابل پرداخت : 18,000,000
۶مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-679030
دوره گزارش انبار راهکاران
خصوصی شرکت GTA
5 ساعت
از 98/07/29
تا 98/07/29
قابل پرداخت : 180,000,000
۶مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-677322
دوره ماژول پذیرش و توزین راهکاران
8 ساعت
از 98/08/01
تا 98/08/06
قابل پرداخت : 5,000,000
۹مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-98-677944
دوره خدمات الکترونیکی کارمند در سرمایه انسانی راهکاران
10 ساعت
از 98/08/01
تا 98/08/06
قابل پرداخت : 6,000,000
۸مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-675409
دوره مدیریت اطلاعات جغرافیایی (GIS) راهکاران
2 ساعت
از 98/08/02
تا 98/08/02
قابل پرداخت : 5,000,000
۹مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
B6-97-675412
دوه مدیریت ظروف امانی راهکاران
2 ساعت
از 98/08/02
تا 98/08/02
قابل پرداخت : 5,000,000
۹مدیریت مشتری ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۷۷ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی